Alternatieve technieken voor de behandeling van anemie :

 

Inhoud :

 

*Wat is anemie; Wat is bloedstolling .

*BeÔnvloeden van bloedingen

*Behandelingsmodaliteiten en medicaties ter bevordering van erythropoŽse

1.      ErythropoŽtine

2.      IJzer

3.      Voedingssupplementen

*Perioperatieve bloedsparende strategieŽn

1.†† Autologe bloedtransfusie

2.      Acute normovolemische hemodilutie

3.      Anesthesiologische technieken

1.      Hypotensie

2.      Normothermie

3.      Plasma-expanders

4.      Bloedsubstituten

*Peroperatoire bloedrecuperatie

 

 

 

Anemie en bloedstolling :

 

  1. Wat is anemie ?

 

In normale omstandigheden zorgen de rode bloedcellen (RBC), waarin het Hemoglobine ( Hb) zit, voor het transport van zuurstof naar de weefsels.

Bij een tekort aan RBC / hemoglobine kan deze functie te kort schieten.

De zuurstofdeficiŽntie uit zich door een aanpassing van enkele lichaamsfuncties zoals o.a. een verhoogd hartdebiet met tachycardie (snelle hartslag), kortademigheid, vermoeidheidsgevoel, hoofdpijn enz.

 

  1. Wanneer behandelt men anemie met een transfusie ?

 

Er bestaan op heden geen strikte regels in verband met het hemoglobinegehalte en/of het aantal RBCwaarbij een bloedtransfusie noodzakelijk wordt .

Tot in de 80-er jaren hanteerde men de regel om een transfusie toe te dienen vanaf het moment dat het hemoglobine zakte onder de 10 g/dl ( Hct < 30 % ).

Deze stelling wordt nu verlaten en het moment van toedienen van een transfusie is afhankelijk van de algemene toestand van de patiŽnt , zoals zijn subjectieve klachten , zijn cardiovasculaire toestand , de leeftijd , enz .

Het gevaarlijkste gevolg van acuut bloedverlies is het mogelijke tekort aan zuurstoftransport en een belangrijk verlies aan vochtvolume dat dient gecompenseerd te worden door plasma-expanders om het circulerend volume in de bloedbaan - en daardoor de bloeddruk - te herstellen.

Hierna wordt dieper ingegaan op alternatieven voor de behandeling of de preventie van een uitgesproken anemie.

 

  1. Bloedstolling :

 

Bloedstolling of hemostase is een complex gebeuren en bestaat uit een opeenvolging

van fysiologische processen die beginnen zodra het bloed de bloedbaan verlaat.

†††††

    1. Primaire bloedstolling treedt op binnen enkele seconden na de verwonding en bestaat uit een adhesie van bloedplaatjes , die een prop vormen die probeert de bloeding te stoppen.
    2. Secundaire bloedstolling treedt op na enkele minuten en resulteert in de fibrinevorming die de plaatsjes aggregatie ( de prop) steviger maakt.

 

 

 

BeÔnvloeden van bloedingen :

A. Bloedstolling ( hemostase ) extravasculair bevorderen is mogelijk met lokale, inspuitbare of orale producten :

 

a.       Autoloog ( patiŽnt eigen ) of allogeen ( humaan en runder ) bloedplaatjes concentraat voor lokaal gebruik

 

b.      Fibrine lijm voor het dichtlijmen van wonden of sneden, voorkomen verdere bloedingen en kunnen hechtingen vermijden.Wordt toegediend via tweecomponenten spuiten (thrombine & fibrinogeen )

 

c.       Farmacologische hemostatica : intraveneuze toediening van deze producten bevordert de bloedstolling in het operatie veld.

 

-         Desmopressine acetaat ( DDAVP )

-         Epsilon-aminocapronzuur

-         Transexaminezuur ( Exacyl)

-         Aprotinine

Tekstvak: Tabel
 


Tabel in verband met coagulerende producten :††

 

Tekstvak: Tabel
 


Tabel in verband met recombinante coagulerende producten :

 

 

B. Voorkomen van bloedingen door aangepaste hemostatische heelkundige technieken :

 

a.       Nauwgezette en zorgvuldige heelkundige technieken met doorgedreven hemostase ( vermijden of stoppen van bloedingen).

b.      Electrocauter / Argon laser : gebruik van een electrisch operatiemes of een laser die tijdens het snijden de wondranden dichtschroeit

c.       Bloedleegte : aanleggen van een knelband na exsanguinatie ( bloedleegte) bij chirurgie aan de ledematen

d.      Minimaal invasieve technieken : waar aangewezen worden endoscopische heelkundige technieken ( kijk- of knoopsgatchirurgie )aangewend, bvb bij gynecologische, abdominale of orthopedische heelkunde

Tekstvak: Tabel bloedsparende technieken
 


Meer uitgebreide informatie:††

 

 

 

 

 

Behandelingsmodaliteiten en medicaties ter bevordering van erythropoŽsis

 

1. ErythropoŽtine :

 

  1. Inleiding

 

ErythropoŽtine is een glucoproteÔne dat de productie van rode bloedcellen ( erythropoŽse) in het beenmerg stimuleert.

De regulatie van de erythropoŽse gebeurt via een feedback :

-         Hypoxie ( verminderd zuurstofgehalte in de weefsels ) verhoogt de productie van erythropoŽtine

-         ErythropoŽtine stimuleert de productie en de rijping van de RBC

-         De transportcapaciteit voor zuurstof stijgt, de hypoxie vermindert

-         De productie van erythropoŽtine wordt aangepast enz

 

De productie van RBC vereist naast een voldoende hoeveelheid erythropoŽtine eveneens een voldoende aanvoer van ijzer( voor de hemoglobine ), vitamine B12 en foliumzuur( voor DNA vermenigvuldiging).

 

Tabel in verband met stimulatie van bloedaanmaak :

Tekstvak: Tabel stimulatie van bloedaanmaak
 

 

 


Meer gegevens in verband met bloedproductie stimulerende producten :

Tekstvak: Tabel stimulatie van aanmaak RBC
 

 

 

 


Het toedienen van erythropoŽtine geeft een belangrijke stijging van de RBC op dag 3 na de toediening.

Na dag 7 is er reeds een toename van het aantal RBC die overeenkomt met het toedienen van 1 zakje bloed en na dag 28 het equivalent van 5 eenheden.

 

  1. preoperatief gebruik :

 

Studies tonnen aan dat preoperatieve toediening van erythropoŽtine aan anemische patiŽnten voor een orthopedische ingreep de behoefte vermindert aanallogene bloedtransfusie in vergelijking met een placebo groep.

Dit resultaat wordt enkel bereikt indien gelijktijdig voldoende ijzer wordt toegediend.

Op basis van deze studies werd terugbetaling verkregen voor de behandeling met erythropoŽtine in het geval van preoperatieve anemie(Hb < 11 g/dl) in het kader van een orthopedische ingreep.

 

De aanbevolen toedieningsschema's zijn de volgende :

 

Voor volwassenen:

 

††††††† *††††††††† 300 E/kg dag op 10 preoperatief, de dag van de ingreep en op dag 4 postoperatief

††††††† *††††††††† 600 E/kg op dag 21, 14, 7 preoperatief en op de dag van de ingreep

 

Voor kinderen :

††††††† *††††††††† 150 tot 350 E/kg op de dag van opname en de dag na de ingreep

 

c.††† nierinsufficÔentie en adjuverende behandeling bij chemotherapie:

PatÔenten met nierfalen en / of onder chemotherapie vertonen een anemie ten gevolge van een daling van het erythropoŽtine.

Dit veroorzaakt onder meer : vermoeidheid, hoofdpijn, nausea, dyspnee en verminderde fysische weerstand.

 

††††††† *††††††††† startdosis : 50 tot 150 E/kg

††††††† *††††††††† onderhoudsdosis :75 tot 150 E/kg/week

Gezien de kans op hypertensie dient men een stijging van meer dan 4 % hematocriet per 2 weken te vermijden .

 

Optredende bijwerkingen :

 

††††††† *††††††††† voorbijgaande hypertensie, hoofdpijn, nausea en veralgemeende gewrichtspijnen.

 

 

 

 

 

2. IJZER :

 

Bij patiŽnten met belangrijk bloedverlies is de orale toediening van ijzer onvoldoende om het relatieve ijzertekort te corrigeren en moet overgegaan worden naar intraveneuze toediening.

De IV toediening is goed bestudeerd bij nierdialyse-patiŽnten.

 

Bijwerkingen :

 

††††††† *††††††††† IV toediening van ijzer heeft een dosisgebonden vrij hoog risico op ernstige anafylactische reacties( vnl bij ijzerdextraan : ca 4,7 %)

††††††† *††††††††† Laattijdige reacties : koorts, myalgiŽn en arthralgiŽen in ca 1,7 %

 

Daarom wordt de voorkeur gegeven aan ijzergluconaat in een dosis van 125 mg over 1 uur.

Studies hebben aangetoond dat het effect van IV ijzer voorbijgaand is( ca 7 dagen).

De aanbevolen frequentie is 1 sessie om de 1 tot 2 weken.

Er bestaat een formule( in Exell) om de hoeveelheid toe te dienen ijzer te berekenen. U kunt deze aanvragen via ons emailadres: info@bloodless.be

 

De ondersteunende IV behandeling met ijzer maakt een minder hoge dosering van erythropoŽtine mogelijk.

De aanbevolen preoperatief toegediende dosis erythropoŽtine voor electieve chirurgie, bedraagt1800 tot 4200 E/kg.

Een kritische en economische evaluatie van de schema's heeft aangetoond dat een combinatietherapie ijzer/erythropoŽtine de totale dosis aan erythropŽtine kan doen dalen naar 1800 E/kg in toto voor gelijkaardige resultaten.

 

 

 

3. Voedingssupplementen :

 

Ondersteunende orale of parenterale toediening van Vitamine B12 en Foliumzuur verhoogt het resultaat van de hierboven vermelde behandelingsmethode.

 

 

 

 

Perioperatieve bloedsparende strategieŽn :

 

In geval van electieve chirurgie kan men met aangepaste technieken belangrijk bloedverlies voorkomen of opvangen.

 

Volgende preoperatieve labocontroles zijn essentieel voor het bepalen van de te volgen strategie :

 

-         PBO met bloedtelling : bepaalt de ernst van een eventueel bestaande anemie

-         Prothrombine tijd ( PTT ) en geactiveerde partiŽle thromboplastine tijd ( aPTT ): screent bloedstollingsstoornissen

-         Serum ijzer en ijzerbindingscapaciteit & saturatie

-         Foliumzuur en eventueel vit B 12 dosering

 

 

 

 

 

Mogelijke perioperatieve technieken :

 

1.     Autologe bloedtransfusie :

 

Bij deze techniek neemt men preoperatief een 6 tal eenheden bloed, normaal a rato van 1 eenheid per week, af bij de patiŽnt, me stockeert deze en geeft ze terug aan dezelfde patiŽnt tijdens of na de te ondergane electieve ingreep.

Deze techniek wordt ondersteund door orale toediening van ijzer.

De klinische toepassing van deze techniek is mogelijk als de patiŽnt een HB behoudt van > 11 g/dl of een Hct > 34% op het moment van de bloedafname.

De bekomen eenheden bloed moeten behandeld worden zoals elke andere eenheid totaal bloed of packed cells; de houdbaarheid bedraagt maximaal 35 tot 42 dagen.

 

Indicaties en klinische toepassing :

 

Deze techniek is bruikbaar bij talrijke electieve ingrepen met een verwacht belangrijk bloedverlies.

Deze techniek wordt niet aanvaard door de getuigen van Jehovah, omdat het bloed niet langer deel uitmaakt van de bloedsomploop

 

†††††† Contraindicaties en verwikkelingen :

 

Er bestaan geen absolute contra-indicaties voor deze techniek , alhoewel de algemene toestand van de patiŽnt uiteraardeen cruciale rol speelt.

 

Relatieve contraindicaties zijn :

 

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† voorafbestaande uitgesproken anemie

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† systemische bacteriŽmie/ sepsis

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† ernstige cardiovasculaire insufficiŽntie

 

Mogelijke verwikkelingen zijn :

 

De autologe bloedtransfusie is een duidelijk veiliger techniek dan de homologe transfusie, maar blijft omslachtig voor patiŽnt en medisch personeel.Deze techniek is evenmin goedkoop.

Volgende verwikkelingen blijven mogelijk :

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† *†††††††††† Menselijke fout met verwisselen van bloedeenheden

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† *†††††††††† BacterÔele besmetting

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† *†††††††††† Zoals ook bij homoloog bloed kan de zuurstofbindingscapaciteit van het Hb duidelijk gestoord zijn na 3 dagen bewaring en volledig verdwenen zijn na 2 weken.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† *†††††††††† De elasticiteit van bewaarde rode bloedcellen gaat snel achteruit en de getransfundeerde RBC kunnen op die manier onvoldoende doordringen in de eindcapillairen, zodat er daar geen optimaal zuurstoftransport plaatsvindt

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† *†††††††††† Optreden van anemie en hypovolemie na de bloedafnames , met optreden van vaso-vagale reacties ( bleekheid, oorsuizen, duizeligheid en nausea)

 

 

 

 

2.Acute normovolemische hemodilutie :

 

Deze bloedsparende techniek wordt toegepast in de operatiezaal , net voor de heelkundige ingreep.

Acute Normovolemische Hemodilutie (ANH) bestaat uit het afnemen van 1 of meerdere eenheden bloed voor het begin van de ingreep om deze dan terug te geven tijdens of direct na de ingreep.

Het principe van ANH is gebaseerd op het feit dat na afname van een deel van de bloedmassa, het chirurgisch bloedverlies beperkt wordt door de verminderde RBC concentratie van het verloren bloed.

Het grote voordeel van ANH is dat het teruggeven bloed functioneel superieur is aan bewaard bloed qua zuurstoftransport en qua viscositeit van de RBC en dus een betere weefselperfusie geeft (zie hoger )

ANH kan gecombineerd worden met andere technieken zoals : erythropoŽtine, autologe bloedtransfusie en intraoperatieve cell salvage.

 

Technische opstelling :

 

Tijdens ANH wordt het bloed opgevangen in standaard bloedcollectiezakjes en in de operatiezaal op kamertemperatuur bewaard voor het behoud van de functie van coagulatiefactoren en bloedplaatjes.

Tijdens het afname proces wordt het circulatoir volume van de patiŽnt op peil gehouden door het toedienen van crystalloÔden ( a rato van 3 ml / 1 ml bloed) en/of colloÔden ( a rato van 1ml / 1 ml bloed).

Het af te nemen bloedvolume is afhankelijk van het aanwezige totale bloedvolume, de initiŽle Hct en de cardiale reserve.Normaliter kunnen 2 tot 4 eenheden worden gerecupereerd bij patiŽnten met een normale initiŽle Hct en met een eind postoperatieve Hct van 20 ŗ 30 %.

 

De volgende formule kan worden toegepast :

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††† [Vanh=EBV x (Hct i Ė Hct f / Hct avg]

 

waarbij : †††††††††

 

Vanh†††† = het af te nemen bloedvolume

††††††††††††††††††††††† EVB††††† = het geschatte totale bloedvolume : gewicht patiŽnt x 70 ml / kg

††††††††††††††††††††††† Hct i††††† = de initiŽle Hct waarde

††††††††††††††††††††††† Hct f††††† = de uiteindelijke Hct waarde na hemodilutie

††††††††††††††††††††††† Hct avg= de gemiddelde Hct waarde :( Hct i + Hct f) / 2

 

Bij reÔnfusie van het afgenomen bloed worden klassiek eerst de laatst afgenomen eenheden teruggeven , met name deze met het meest gedilueerde bloed, en uiteindelijk de eerst afgenomen eenheden, namelijk deze met de hoogste hematocrietwaarde.

 

††††††††††† Indicaties :

 

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† al dan niet electieve chirurgie met verwachting van belangrijk bloedverlies ( > 20 % van het bloedvolume)

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† Preoperatieve Hct > 33 %

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† Wanneer men preoperatief over de tijd en de mogelijkheid beschikt om deze††††† bloedafnames te verrichten.

 

Contra indicaties:

 

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† preoperatieve Hct < 30 %

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† nierinsufficÔentie met de onmogelijkheid van excretie van grote hoeveelheden vocht (de compenserende vochten)

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† cardiovasculaire insufficÔentie (opvangen van de verhoogde cardiale output)

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† ernstige coronaire insufficÔentie

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† verminderde cardio-pulmonaire reserve

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† ernstige hypertensie

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† coagulatiestoornis

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† onvoldoende vasculaire toegang ( perifere, arteriŽle en/ofcentrale catheter)

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† afwezigheid van de noodzakelijke monitoring ( EKG, bloeddruk,zuurstofsaturatie, temperatuur,opvolging van utrine volume en chirurgisch bloedverlies, Hct bepaling na iedere afname van een eenheid)

 

Voordelen van ANH :

 

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† verminderd verlies van het aantal RBC tijdens de heelkundige ingreep

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† verminderd gebruik van of vermijden van allogene bloedtransfusie

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† enige techniek die gebruik maakt van vers totaalbloed( RBC, stollingsfactoren en bloedplaatjes)

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† betere weefseldoorbloeding en zuurstoftransport door verminderde viscositeit van het bloed

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† geen transfusiereacties, overdracht van ziekten, geen immuunreacties

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† vereist geen extra personeel of uitrusting

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† aanwezigheid van kwaadaardige aandoeningen of infectie is geen contra-indicatie

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† geen noodzaak aan testen van het getransfundeerde bloed

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† goedkoop

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† patiŽntvriendelijk

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† kan altijd aangewend worden , ook in de urgentiechirurgie

†††††††††††††††††††††† *†††††††††† wordt doorgaans aanvaard door de getuigen van Jehovah, voor zover een gesloten circuit wordt gecreŽerd

 

 

 

 

3       Anesthesiologische technieken :

 

In combinatie met de hogervermelde technieken kan de anesthesist bijkomende maatregelen treffen om het bloedverlies te beÔnvloeden .

 

1.      Hypotensie :

 

Verlaging van de arteriŽle bloeddruk kan het bloedverlies tijdens de operatie verminderen.

Dit is een veilige en effectieve techniek bij patiŽnten met een normaal Hb gehalte.

 

 

 

†††††† 2.Normothermie :

 

Hypothermie vermindert in belangrijke mate de bloedstolling.

Normothermie behoudt een normale bloedstolling en vermindert zo de kans op peroperatief bloedverlies.

 

 

 

 

†††††††† 3.Plasma-expanders

 

Bij belangrijk bloedverlies is het corrigeren van het volume van vitaal belang.

Het toedienen van plasma-expanders herstelt het plasmavolume en verhoogt de veneuze return naar het hart, behoudt een voldoende cardiale output en verbetert de weefseldoorbloeding.

De keuze van het plasmavervangend middel en de toegediende hoeveelheid kan de bloedstolling echter negatief beÔnvloeden.

†††††††††††††††††††††††

a.      KristalloÔde oplossingen :

 

Oplossingen zoals een fysiologische oplossing, Hartmann oplossing en Ringer Lactaat verdunnen het bloed en zijn componenten.

De bloedstolling kan hierdoor vertraagd worden.

Een gematigd gebruik van deze producten zou de bloedstolling echter bevorderen.

 

b.      ColloÔdale oplossingen :

 

Synthetische colloÔdale oplossingen, zoals Dextran en HydroxyEthyl zetmeel oplossingen (HES), worden routinegewijs aangewend voor het beheer van de peri-operatieve vochtbalans.

Deze oplossingen zijn evenwaardig aan albumineoplossingen in het herstellen van het plasmavolume, maar geven beduidend minder bijwerkingen zoals urticaria, hypotensie en shock.

 

De dextranoplossingen geven de meeste bijwerkingen zoals anafylactische reacties en een negatieve beÔnvloeding van de hemostase.

De werking en bijwerkingen van HES-oplossingen variŽren onderling heel sterk , afhankelijk van hun moleculair gewicht.

ColloÔdale oplossingen verminderen de bloedstolling.Een gecombineerd gebruik van kristalloÔden en colloÔden kan dit probleem oplossen.

 

Meer gegevens in verband met deze producten : ††††††††

Tekstvak: Tabel plasma expanders
 

 

 

 

 

 


4.Zuurstoftransport en bloedsubstituten :

 

ArtificiŽle zuurstof dragers kunnen opgesplitst worden in gewijzigde hemoglobine (Hb) oplossingen en perfluorocarbon( PFC ) emulsies.

Verschillende vernieuwende producten worden op dit ogenblik ontwikkeld.

Deze producten moeten het zuurstoftransport naar en de afgifte in de weefsels bevorderen in geval van marginale zuurstofbeschikbaarheid (onvoldoende zuurstoftransport door de ernstige anemie).

 

a.††† Gemodifieerde Hb-oplossingen :

 

De Hb oplossingen die momenteel in ontwikkeling zijn hebben een zuurstoftransportfunctie die te vergelijken is met die van bloed, met name een sigmoÔdale afgiftecurve.

Het type van Hb oplossing verwijst naar zijn bron,:

†††††††††††

-         vervallen menselijke rode bloedcellen

-         RBC van runderen

-         Recombinant humaan Hb ( genetisch gewijzigd)

 

In tegenstelling tot bloed is er bij deze producten geen gevaar op overdracht van bacteriŽle of virale aandoeningen, noch op immunosuppressieve reacties.

Deze producten bieden enorme mogelijkheden aan de arts. De ontwikkeling van deze producten is echter vertraagd ten gevolge van het optreden van belangrijke bijwerkingen, zoals het optreden van belangrijke vasoconstrictie.

Hieronder een tabel met de producten en de fase van ontwikkeling :

 

MODIFIED Hb-BASED SOLUTIONS

SOURCE HB

Outdated Human RBC

††† Polymerized

††† Polymerized/Cross- Linked†††††††††††††††††††††††††

††† Pyridoxalated, Polyoxyethylene

††† Conjugate

Bovine RBC

†††† Polymerized, purified

†††† Polyethylene-glycol

Recombinant Human

††† Transgenic Tobacco

STUDY PHASE

 

3

3

3

 

 

3

1b

 

Preclinical

 

 

 

 

Meer gegevens in verband met deze producten :

Tekstvak: Tabel Hb vervangers
 

 

 

 

 


b.††††† PFC emulsies

 

PFC verbindingen hebben een hoge affiniteit voor zuurstof, CO2 en andere gassen.

Deze verbindingen zijn echter wateronoplosbaar zodat zij eerst onder de vorm van een emulsie( olie-water mengsel) moeten worden gebracht vooraleer zij in de bloedbaan worden gebracht.

Deze producten vereisen echter een vrij hoge arteriŽle zuurstofverzadiging om voldoende zuurstof te kunnen transporteren.

De PFC emulsies hebben een lineaire zuurstofafgifte .

 

De mogelijke bijwerkingen zijn gering en onbetekenend, doch de reacties met colloÔdale oplossingen, welke noodzakelijk zijn in klinische situaties zijn nog onvoldoende bestudeerd.

 

 

 

 

 

4.    Peroperatieve bloedrecuperatie :

 

Autoloog bloed kan worden bekomen door het opvangen, filteren en opnieuw toedienen van het bloed dat de patiŽnt verliest tijdens de ingreep en dat wordt afgezogen. Men noemt dit de peroperatieve autotransfusie.

De rode bloedcellen zijn de belangrijkste component die wordt gerecupereerd.

Sommige systemen laten een recuperatie toe van de bloedplaatjes die dan, onder de vorm van een spray, gebruikt kunnen worden om in het operatieveld lokaal de bloedstolling te bevorderen en zo het bloeden te verminderen.

 

Werkingsmechanisme :

 

Het bloed dat in de operatiewonde wordt opgevangen en afgezogen loopt naar een reeks reservoirs voor opvang en verwerking in een cell saver.

Daarna wordt het bloed gefilterd en gewassen. Door middel van een centrifuge worden enkel de rode bloedcellen gerecupereerd. Deze worden opgevangen in een bloedzakje en aan de patiŽnt teruggegeven.

Dit bloed bevat een geconcentreerde oplossing van RBC met een veel hogere Hematocrietwaarde dan normaal bloed.

 

Dit zelfde systeem kan ook gekoppeld worden aan een afzuigsysteem (redondrainage) dat in de wonde aangebracht wordt om verder bloedverlies na de operatie op te vangen.

 

††††††††††† Indicaties :

 

Deze techniek kan worden toegepast bij talrijke ingrepen waar een belangrijk bloedverlies wordt verwacht tijdens of direct na de ingreep, zoals bv :

 

††††††† *††††††††† Hartchirurgie : coronaire bypass, klepchirurgie

††††††† *††††††††† Orthopedische heelkunde : knie- en heupprothesen, rugoperaties

††††††† *††††††††† Traumachirurgie

††††††† *††††††††† Vasculaire heelkunde

††††††† *††††††††† Levertransplantatie

††††††† *††††††††† Neurochirurgie

††††††† *††††††††† Extra-uteriene zwangerschappen

 

Contra-indicaties :

 

*†† ††††††† Kankerchirurgie is een relatieve contra-indicatie omdat het in het operatieveld opgevangen bloed kankercellen kan bevatten die dan samen met het teruggeven bloed worden verspreid in het lichaam en aanleiding kunnen geven tot uitzaaiing.

*†††† Chirurgie in geÔnfecteerd (abces) of kiemrijk milieu (darminhoud) is een absolute contraindicatie gezien het hoge risisco op hematogene uitzaaiing van bacteriŽn.

Mogelijke complicaties :

 

††††††† *†††††††††† Metabole acidose ten gevolge van electrolyten die in de transfusiezak achtergebleven zijn, afkomstig uit de grote hoeveelheid fysiologische oplossing gebruikt bij het wassen van de RBC

††††††† *††††††††† Luchtembolen ten gevolge van reÔnfusie onder hoge druk

 

Deze complicaties kunnen vermeden worden door een correct gebruik van het instrumentarium.